Kinderwerk EGTB

Psalm 78:4-8

Wij zullen het onze kinderen niet onthouden,we zullen aan het komend geslacht vertellen van de roemrijke krachtige daden van de Heer,van de wonderen die Hij heeft gedaan.

Hij stelde een richtlijn vast voor Jacob en kondigde Israël een wet af.

Onze voorouders gaf Hij de opdracht die aan hun kinderen te leren.Zo zou het volgende geslacht er van weten,en zij die nog geboren moesten worden zouden het weer aan hun kinderen vertellen.

Dan zouden zij op God vertrouwen,Gods grote daden niet vergeten en zich richten naar Zijn geboden.

Mattheüs 19:13a  

Daarop brachten de mensen kinderen bij Hem,ze wilden dat hij hun de handen zou opleggen en zou bidden.

Inhoudsopgave: 

 1. Hoofddoel E.G.T.B.
 2. Hoofddoel E.G.T.B kinderwerk.
 3. Uitgangspunten.
 4. De organisatie van het E.G.T.B.kinderwerk
  1. de organisatie
  2. de middelen die we gebruiken
  3. de werkwijze   
 1. Hoofddoel EGTB

De visie van het kinderwerk maakt een onderdeel uit van het hoofddoel van de EGTB, dat  is gebaseerd op twee Bijbels uitgangsteksten:

Mattheus 22:37-40

“Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand (…) Heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat”.

en

Mattheus 28:19-20

“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb”.

Het hoofddoel is te vinden in het EGTB- document “ Identiteit, Koers en Visie” ,waarin wordt gesteld dat in deze Bijbelgedeelten alles is samengevat wat van ons als gemeente wordt verwacht.

In deze allesomvattende woorden lezen we dat Hij van ons de volgende dingen verwacht n.l. dat we:

 • Hem liefhebben (aanbidden).
 • De naaste lief hebben (dienstbaarheid).
 • Op weg gaan (evangelisatie/zending).
 • Hen dopen (o.a. laten toetreden tot het huisgezin van God).
 • Hen leren om een leerling van Jezus te worden (discipelschap).

Het hoofddoel van de EGTB is in een samenvatting :

Wij willen een doelgerichte gemeente zijn waar mensen

God leren kennen en Hem gaan aanbiddendoor ze als leden op te nemen in Zijn gezin waar ze leren om als christen te groeien en dienstbaar te zijn en worden bemoedigd om van Hem te getuigen.

 1. Hoofddoel EGTB Kinderwerk

In het EGTB- document “Identiteit , Koers en Visie”” wordt gesteld dat ieder lid en elke activiteit van en binnen onze gemeente een bijdrage dient te vormen aan een van deze doelen.

Dit houdt in dat ook het kinderwerk zo’n bijdrage vormt.

Voor wat betreft het EGTB-Kinderwerk komen de EGTB-doelstellingen aangepast terug in ons eigen hoofddoel van het kinderwerk:

We willen Bijbelse waarheden onderwijzen op een relevante, creatieve en kindgeoriënteerde manier.

We willen liefdevolle, Bijbelse gemeenschap voorleven in de samenstelling van een (leeftijds)groep.

Dit alles in een geestelijk,emotioneel en fysiek veilige omgeving.

Wij willen de kinderen vanuit hun individuele mogelijkheden en op hun eigen niveau helpen met:

– het leren kennen van Jezus

– het opbouwen van een relatie Hem

– het bekend worden met de Bijbelverhalen en van hieruit

– het toepassen van Bijbelse principes

– het leven als christen volgens Bijbelse waarden en normen 

Van hieruit hanteren we de volgende subdoelen:

Wij willen de kinderen :

 • zelf leren bidden, omgaan met God
 • zelf onder woorden leren brengen van wat er in ze omgaat en waar ze mee bezig zijn in hun omgeving, de gemeente en de samenleving.
 • kennis en ervaringsoverdracht leren.
 • Bijbelse feitenkennis ( personen, lijnen en achtergronden) overdragen

Voor wat betreft groep 7 + 8 geldt dat we ze eveneens willen betrekken bij actuele, maatschappelijke onderwerpen en hen willen leren een eigen mening te vormen en deze te motiveren.

 1. Uitgangspunten:

In het EGTB document “ Identiteit, Koers en Visie” komt de plek van het kind in onze gemeente aan de orde. Hierin wordt o.a. gesteld:

wij willen een gemeente zijn waarin het kind een grote plaats inneemt”

Door de EGTB wordt, naast het belangrijk zijn van de plaats en de rol van het kind in de samenkomsten, vooral ook gehecht aan een goed functionerend Kinderwerk omdat:

Wij geloven dat ieder kind een uniek schepsel van God is.

Wij vinden dat kinderen niet alleen de kerk van de toekomst zijn, maar juist ook de kerk van vandaag.

Wij vinden daarom dat ieder kind de gelegenheid moet krijgen om zijn of haar Schepper te leren kennen. Daarvoor moeten ouders, kinderwerkers, gemeenteleden, een maximale inspanning leveren.

Wij vinden dat ouders en kerk partners zijn in de geloofsopvoeding.

Wij vinden dat kinderen veilig moeten kunnen opgroeien en zich verzekerd moeten weten van bescherming door volwassenen in hun omgeving.

 1. De organisatie van het EGTB Kinderwerk
 1. De organisatie :

Het Kinderwerk bestaat uit :      

 1. Een teamhoofd
 2. Groepscoördinatoren
 3. Kinderwerkers
 4. Assistent kinderwerkers.

De groepen zijn als volgt ingedeeld:

 • groep 0-2 jarigen                                                                              
 • groep 2-4 jarigen                                                                              
 • groep onderbouw (gr.1,2 en 3 basisschool)                               
 • groep middenbouw (gr. 4,5,6 basisschool)
 • groep bovenbouw ( gr. 7,8 basisschool)
 1. Het teamhoofd is verantwoordelijk voor de leiding, procesgang en uitvoering van het

 Zorgt voor structuur

Stelt kinderwerkers aan of ontheft mensen van hun taak.

 Zorgt voor voldoende toerusting en supervisie

Dit alles onder eindverantwoordelijkheid van de taak-oudste.

Wordt aangesteld voor onbepaalde tijd en dient een (meelevend) lid van de gemeente te zijn

 1. De groepscoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de handhaving van de structuur binnen

de groep, het inwerken van nieuwe kinderwerkers,zijn het aanspreekpunt binnen de groep voor de leiding als de ouders.

Zijn verantwoordelijk voor de overdracht ,rapportage en terugkoppeling  naar  het teamhoofd.

Worden voor tenminste 2 jaar aangesteld door het teamhoofd en dienen (meelevende) leden

van de gemeente te zijn.

 1. De kinderwerkers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de hoofddoelen en subdoelen van het kinderwerk.

Dragen  verantwoordelijkheid voor de  assistent kinderwerkers

De kinderwerkers worden aangesteld door het teamhoofd voor minimaal één (school)jaar ze  dienen
 bij voorkeur(meelevende) leden van de gemeente te zijn.

 1. Assistent kinderwerkers worden naast de kinderwerkers ingezet en zijn verantwoordelijk voor het
  uitvoeren van taken in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de  kinderwerkers.

                Worden gevraagd zich minimaal één (school)jaar in te zetten.

 Worden door de groepscoördinatoren, na overleg met het teamhoofd, ingeroosterd.

Tieners mogen vanaf januari van het jaar dat ze in groep 8 van de basisschool zitten meewerken als

assistent kinderwerkers.

Het teamhoofd en de groepscoördinatoren zijn ook kinderwerkers.

Het teamhoofd kan ook groepscoördinator zijn.

De kinderwerkers hebben:

 • een keuze gemaakt te hebben voor Jezus
 • liefde te hebben voor het kind
 • er van te genieten interactief met kinderen bezig te zijn.
 • ze op een creatieve manier, te helpen ontdekken hoe ze Bijbelse waarheden in hun eigen leven kunnen toepassen.
 • Overwicht te hebben op de kinderen.

 De assistent kinderwerkers hebben een positieve houding naar de kinderen                                                     

De uitvoering:

Het teamhoofd vergadert minimaal één keer per jaar met de taak-oudste.
De groepscoördinatoren vergaderen 4 keer per jaar met het teamhoofd.

De kinderwerkers vergaderen  max. 4 keer per jaar met de eigen groep.

Alle kinderwerkers gezamenlijk vergaderen 3 keer per jaar, waarvan de derde keer aan het einde van het (school)jaar  en waarbij ook alle assistent kinderwerkers  aanwezig zullen zijn. Deze vergadering zal een gezellige afsluitend karakter hebben.

Nieuwe leiding wordt door de groepscoördinator ingewerkt :

1e keer meekijken

2e keer een gedeelte van de ochtend voorbereiden en uitvoeren

3e keer de gehele ochtend voorbereiden en uitvoeren samen met de groepscoördinator.

Groepscoördinator evalueert met teamhoofd.

Taakverdeling:

Tussen het teamhoofd en de groepscoördinatoren zullen jaarlijks de volgende taken verdeeld worden:
Ingekomen post

Contact beheer buurhoes

Inkoop verbruiksmateriaal / groot materiaal

Inkoop boeken kerst

Inkoop afscheidscadeaus groep 8

Beheer spaardoel

Notuleren

Taken groepscoördinatoren:

Het maken van een jaarrooster (samenvoegen met de andere groepen) mailen naar beamerbeheer.

Het maken van een vergaderrooster en verslaglegging voor de kleine groep

Het onderhouden van contacten met kinderwerkers die bijv. door ziekte tijdelijk uitvallen

Attentie regelen voor afscheid van kinderwerkers of assistent kinderwerkers of bij ziekte Tijdens de laatste vergadering(juni) in het (school)jaar nemen we evt. afscheid.

Ruilen binnen het rooster/vervanging regelen bij ziekte.

 1. De middelen die we gebruiken.

Het materiaal:

Het materiaal(en de uitvoering) is afgestemd op de geloofsontwikkelingsgebieden van het kind.
We onderscheiden in de eerste twaalf levensjaren van een kind een drietal gebieden :

 • Basisgeloof – fase 0. Leeftijd 0-4 jaar.
  Het eerste belangrijke aspect in een mensenleven is de ontwikkeling van het gevoelsleven.
  In deze periode is het belangrijk dat het jonge kind verhalen hoort over liefde, zorg,

houden van. In de verhalen die aan het jonge kind verteld worden, staat duidelijk het

aspect centraal: Jezus is mijn Vriend.

 • Ongeordend geloof – fase 1. Leeftijd 4-8 jaar.

De invloed van volwassenen is heel belangrijk. Wat de ouder, leerkracht of kinderwerker

zegt, is waar. Het geweten begint zich te ontwikkelen vandaar dat een kind kan begrijpen

dat hij/zij Jezus nodig heeft als Verlosser.

Ongeordend geloof zegt in deze fase dat het kind zich nog niet los kan maken van het

verhaal. Het verhaal kan zich voor het kind ook in het heden afspelen.

 • Geordend geloof – fase 2. Leeftijd 9-12 jaar.

In tegenstelling tot ongeordend geloof kan het kind nu de verhalen ordenen en er afstand

van nemen. Het groepsproces is in deze fase belangrijk. De ontwikkeling van het geweten

is klaar en het kind is in staat om keuzes te maken. Kinderen kunnen heel duidelijk het

besluit nemen om Jezus te volgen als hun Heer.

Voor de kinderen van +/- 3 tot 4 jaar  boekjes uit de zgn. B serie.( I.BB.)
Voor de kinderen van de basisschool wordt  gezocht naar materiaal met een doorgaande lijn voor gr. 1,2,3 en 4,5,6 voor tenminste 3 jaar en voor gr. 7/8 een doorgaande lijn voor tenminste 2 jaar

(schooljaar 2011-2012 wordt er gebruik gemaakt van het kwartaalprogramma Vertel het maar)

 1. De Werkwijze:

Voor elke groep is het belangrijk dat gebed, bijbel verhaal/vertelling(in welke vorm dan ook) en verwerking aan de orde komen. Ook zang en muziek kunnen een belangrijke rol spelen bij de geloofsoverdracht/beleving.

Daarnaast is het belangrijk dat we oog en oor hebben voor elkaar.

Kinderen welkom heten bij binnenkomst, bij naam noemen ,presentielijsten bijhouden( wie missen we vandaag),luisteren naar elkaar (kringgesprek)en samen plezier maken(spel) zijn middelen die hiertoe bij kunnen bijdragen.

Een vaste indeling aanhouden geeft,vooral jonge, kinderen houvast ,veiligheid en structuur.

De kinderen (van je groep) regelmatig voor Gods troon brengen in gebed en samen met de ingeroosterde kinderwerkers 10 minuten voor aanvang van de dienst bidden voor die ochtend.

De kinderwerkers bereiden zich thuis goed voor  en zijn op tijd aanwezig om alles klaar te zetten.

Geef een reactie